Transplantacja

Standarty Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w ustalaniu wskazań i przeciwskazań do przeszczepiania wątroby

 

Opracowanie: 
Prof. dr hab. med. Joanna Pawłowska, CZD, Warszawa 
Dr hab. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, PAM, Szczecin


Główne wskazania do przeszczepu wątroby u dorosłych:

 • Marskość pozapalna (na tle zakażenia HBV, HCV)
 • Cholestatyczne choroby wątroby (marskość żółciowa pierwotna, pierwotne sklerotyzujące zapalenie dróg żółciowych)
 • Alkoholowa choroba wątroby (wyklucza: czynny alkoholizm i zespół zależności alkoholowej)
 • Autoimmunologiczna marskość wątroby
 • Metaboliczne choroby wątroby (choroba Wilsona, hemochromatoza, niedobór alfa1-antytrypsyny)
 • Piorunująca niewydolność wątroby (zatrucie paracetamolem lub innymi lekami hepatotoksycznymi, zatrucie muchomorem sromotnikowym, piorunujące wzw B, ostra dekompensacja choroby Wilsona, inne przyczyny ostrej niedomogi funkcji wątroby)
 • Guzy wątroby
 • Inne

 Guzy wątroby, które mogą stanowić wskazanie do OLTx:

 • Rak pierwotny wątroby (HCC) – przy spełnieniu odpowiednich kryteriów (najczęściej obowiązują tzw. kryteria mediolańskie)
 • Rak pierwotny wątroby fibrolamellarny (kryteria!)
 • Epithelioid hemangioendothelioma
 • Hepatoblastoma
 • Niektóre przerzutowe guzy neuroendokrynne
 • Mnogie gruczolaki wątroby
 • Niektóre olbrzymie naczyniaki wątroby lub gruczolaki

 Główne wskazania do przeszczepienia wątroby u dzieci:

 • Zespoły cholestatyczne
  • Marskość wątroby na tle atrezji dróg żółciowych
  • Marskość wątroby na tle rodzinnych cholestaz (PFIC typ 1, 2, 3, zespół Allagille’a)
  • Stwardniające zapalenie dróg żółciowych
  • Żółciowa marskość wątroby
 • Marskość wątroby w wyniku zakażenia wirusowego:
  • Wirusowe zapalenie wątroby typu B, C
  • Inne wirusowe zapalenia wątroby
 • Inne pozapalne marskości wątroby w przebiegu:
  • Autoimmunologicznego zapalenia wątroby
  • Idiopatycznej marskości wątroby
 • Marskość wątroby we wrodzonych chorobach metabolicznych, takich jak:
  • Niedobór alfa – 1 – antytrypsyny
  • Choroba Wilsona – przy braku efektu leczenia zachowawczego
  • Mukowiscydoza
  • Hemochromatoza
  • Tyrozynemia typu I
  • Glikogenoza typu IV
  • Galaktozemia
  • Defekty cyklu mocznikowego
  • Hepatopatie mitochondrialne
 • Pierwotne nowotwory wątroby:
  • Hepatocarcinoma
  • Hepatoblastoma
  • Guzy naczyniowe
  • Inne guzy
 • Choroby nie powodujące niewydolności wątroby, ale będących wskazaniem do LTx:
  • Zespół Criglera – Najjara typu I
  • Hiperoksaluria (przeszczep dwunarządowy: wątroba i nerka)
  • Hiperlipoproteinemia typu II
 • Inne:
  • Zespół Budda- Chiari’ego
  • Zespół Caroli’ego
  • Cholestaza w przebiegu żywienia pozajelitowego
  • NASH
  • Autosomalna recesywna torbielowatość nerek i włóknienie wątroby (rozważyć przeszczep dwunarządowy: wątroba i nerka )

 Niezależnie od przyczyny możliwe są dwa stopnie pilności przeszczepienia wątroby:

 • Tryb nagły – pacjenci z ostrą niewydolnością wątroby, pierwotnym brakiem czynności przeszczepu lub jego wczesną martwicą lub ostrą dekompensacją przewlekłej niewydolności wątroby
 • Tryb elektywny - pacjenci z przewlekłą niewydolnością wątroby

 Kiedy zgłosić pacjenta do ośrodka transplantacyjnego?:

 • Kiedy dekompensuje się przewlekła choroba wątroby
 • Kiedy pogarszają się biochemiczne parametry funkcji wątroby
 • W przypadku objawów klinicznych i biochemicznych piorunującej niewydolności wątroby

 Objawy dekompensacji przewlekłej choroby wątroby:

 • Wodobrzusze nie reagujące na leczenie
 • Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej (SBP)
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego
 • Wyniszczenie białkowo-kaloryczne
 • Encefalopatii wątrobowa
 • Ciężka metaboliczna choroba kości
 • Utrzymujące się i ciężkie zaburzenia krzepnięcia
 • Niekontrolowana posocznica z punktem wyjścia z dróg żółciowych
 • Zespół wątrobowo-płucny
 • Zespół wątrobowo-nerkowy
 • Niektóre nowotwory wątrobowo-żółciowe

 Parametry pogorszenia syntezy wątrobowej:

 • Bilirubina > 3.0 mg%
 • Albuminy < 3.0 g%
 • INR > 1.8 (lub czas protrombinowy > 3 s ponad normę)

 Co należy wziąć pod uwagę przy kwalifikowaniu chorego do przeszczepu wątroby?:

 • Etiologia choroby wątroby
 • Zaawansowanie choroby wątroby
 • Powikłania choroby wątroby
 • Schorzenia współistniejące
 • Aspekty psychologiczne i kondycja finansowa chorego

 Standardowy schemat badań przy kwalifikacji do transplantacji wątroby powinien obejmować:

 • Ustalenie bądź potwierdzenie rozpoznania
 • Określenie, na podstawie prób czynnościowych, stopnia niewydolności wątroby
 • Kompleksową ocenę stanu odżywienia
 • Badanie kliniczne
 • Pomiary antropometryczne
 • Ocenę żywienia
 • Serologiczne oznaczenie przeciwciał (WZW B, C, CMV, EBV, HIV, toksoplazmoza) oraz wykluczenie ognisk zakażenia
 • USG Doppler - ustalenie wielkości naczyń i kierunku przepływów
 • Endoskopową ocena żylaków przełyku
 • Ocenę wydolności układu oddechowego (w wybranych przypadkach: scyntygrafia płuc celem wykluczenia obecności shuntów płucnych, badanie spirometryczne, posiewy plwociny)
 • Ocenę czynności nerek (GFR, badanie ogólne i posiew moczu, USG nerek)
 • Ocenę kardiologiczną (EKG, echo serca, rtg klatki piersiowej z oceną sylwetki serca)
 • Badanie i leczenie stomatologiczne
 • Psychologiczną ocenę pacjenta oraz zdolności rodziny do akceptacji przeszczepu

 Bezwzględne przeciwwskazania do przeszczepu wątroby:

 • Nowotwory o lokalizacji pozawątrobowej
 • Zaawansowania choroba płucno-sercowa
 • Aktywne uzależnienie od substancji psychoaktywnych
 • Psychoza
 • Socjalne albo rodzinne problemy uniemożliwiające przeszczepienie wątroby (np. bezdomność, ubezwłasnowolnienie)
 • Niedomoga wielonarządowa

 Względne przeciwwskazania do przeszczepu wątroby:

 • Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
 • Rak wątrobowokomórkowy poza kryteriami mediolańskimi
 • Niewydolność nerek
 • Bardzo głębokie niedożywienie białkowo-kaloryczne
 • Aktywne zakażenie poza drogami moczowymi
 • Zakrzepica żyły wrotnej, jeżeli jest skojarzona z zakrzepicą żyły krezkowej lub śledzionowej
 • Zakażenie HBV z wysoką wiremią

 Przeszczepienie ze wskazań nagłych:

 • Definicja: Piorunujące zapalenie wątroby oznacza pojawienie się encefalopatii wątrobowej w ciągu ośmiu tygodni od początku ostrego zapalenia wątroby
 • Etiologia: leki, wirusowe zapalenie wątroby, toksyny, 5-30% etiologia nieznana
 • Kluczowe jest wczesne zgłoszenie do ośrodka transplantacyjnego (nawet bez ustalenia etiologii!)
 • Kandydatami są często ludzie młodzi, < 40 rż, dotychczas zdrowi, co oznacza dobre rokowanie
 • Należy kierować się kryteriami prognostycznymi (patrz niżej)

 Kryteria do przeszczepu wątroby w piorunującej niewydolności wątroby:

 • pH < 6.5 i/lub czas protrombinowy > 100 sek lub trzy z poniższych:
 • wiek < 10 lub > 40 lat
 • czas trwania żółtaczki przed pojawieniem się encefalopatii wątrobowej > 7 dni
 • INR > 3.5 lub PT > 50 sek
 • osoczowa bilirubina > 17.6 mg%
 • wzw nie-A, nie-B, idiosynkratyczna toksyczność leku, zatrucie halotanem

Przy zatruciu paracetamolem:

 • pH < 7.3
  lub
 • INR > 6.5 i kreatynina osoczowa > 3.4 mg%

 Kryteria do przeszczepu wątroby w piorunującej niewydolności wątroby szczególne dla dzieci:

 • Wiek < 2 r.ż.
 • Max INR > 4
 • Max. bilirubina > 13.8 mg/dl
 • WBC > 9 x 10 9 /l

 Kryteria doboru biorcy:

 • Punktacja MELD (model of end-stage liver disease) dla pacjentów powyżej 12 roku życia i PELD (pediatric end-stage liver disease) dla pacjentów poniżej 12 roku życia – kalkulator na stronie www.mayoclinic.org
 • Główna grupa krwi (ABO)
 • Waga pacjenta
 • Czas oczekiwania na liście

 Kryteria doboru dawcy:

 • Potwierdzenie śmierci mózgu!
 • Zgoda rodziny (zwyczajowo!)
 • Wykluczenie chorób, które można przenieść z przeszczepionym narządem (choroba nowotworowa poza wybranymi nowotworami mózgu i skóry, choroby zakaźne)
 • Prawidłowe lub zbliżone do normy próby wątrobowe
 • Prawidłowy lub możliwy do wyrównania INR
 • Brak DIC
 • Zgodność w rozmiarach i wadze
 • Grupa krwi identyczna lub zgodna

 Ze względu na brak dawców w transplantacji ostatnio istotną rolę odgrywają przeszczepienia fragmentu wątroby od żywego dawcy. Zabiegi te związane są z zaletami takimi jak:

 • Możliwość wykonania transplantacji w trybie nagłym lub bardzo pilnym
 • Możliwość dokładnego zaplanowania terminu transplantacji, co równoznaczne jest z optymalnym przygotowaniem biorcy
 • Zgodność immunologiczna między dawcą i biorcą
 • Możliwość przeszczepienia u małych dzieci, u których szanse na uzyskanie narządów ze zwłok są znacznie mniejsze niż u dzieci większych i u dorosłych
 • Użycie optymalnego jakościowo narządu do transplantacji
 • Zmniejszenie śmiertelności biorców

 Pobranie od dawcy żywego jest dopuszczalne na rzecz:

 • Krewnego w linii prostej
 • Rodzeństwa
 • Osoby przysposobionej
 • Na rzecz innej osoby, jeśli uzasadniają to szczególne względy osobiste

 W przygotowaniu biorcy do transplantacji wątroby najważniejsze jest:

 • Wyrównanie zaburzeń odżywienia (u dzieci rozwoju fizycznego)
 • Zapobieganie wystąpieniu powikłań marskości wątroby (krwawienie, wodobrzusze)
 • Wytworzenie czynnego uodpornienia

 Zalecane szczepienia u pacjentów przed planowaną transplantacją:

 • U dzieci - pełen zakres szczepień wg obowiązującego kalendarza szczepień
 • Szczepienie p - wzw B (kontrola p/ciał anty-HBs – optymalne utrzymanie p-ciał > 100 mIU/ml)
 • Szczepienie p/wzw A
 • Szczepienie p/ospie wietrznej
 • Szczepienie p/pneumokokom
 • Szczepienie p/menigokokom
 • Szczepienie p/Haemophilus influenzae
 • Szczepienie p/grypie